POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA GRUDZIĄDZA

Godziny urzędowania

Poniedziałek
7:30 - 15:30
Wtorek
7:30 - 17:00
Środa
7:30 - 15:30
Czwartek
7:30 - 15:30
Piątek
7:00 - 13:30

Status prawny

Forma Prawna Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądzu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej I instancji w sprawach nadzoru budowlanego, wykonującym zadania na szczeblu powiatu, działając na podstawie:

  1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami ),
  2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz. 256 z późniejszymi zmianami ),
  3. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz. 1427 z późniejszymi zmianami ),
  4. przepisów odrębnych,
  5. regulaminu organizacyjnego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, który działa w ramach zespolonej administracji powiatowej. Pracownicy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.