POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA GRUDZIĄDZA

Godziny urzędowania

Poniedziałek
7:30 - 15:30
Wtorek
7:30 - 17:00
Środa
7:30 - 15:30
Czwartek
7:30 - 15:30
Piątek
7:00 - 13:30

Regulamin organizacyjny

Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, określam:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATUNADZORU BUDOWLANEGO MIASTA GRUDZIĄDZA

§ 1.

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

zwany dalej Regulaminem określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji

pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądza.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Inspektoracie należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego ,

b) Powiatowym Inspektorze należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego.

§ 2.

Inspektorat działa na podstawie:

1. art. 80 ust. 2 pkt 1, art. 81, art. 83 ust. 1 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. 2016, nr 0, poz.290 z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 49, poz. 483 ),

3. Statutu gminy- miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Tor. 96. 28. 163. z późn. zm.)

4. niniejszego regulaminu.

§ 3.

1. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład

zespolonej administracji powiatowej, obsługującym Powiatowego Inspektora.

2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu grudziądzkiego

grodzkiego.

§ 4.

1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą inspektoratu.

2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:

a) działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonaniu inspekcji terenowej w zakresie

prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,

b) postępowaniami administracyjnymi,

c) postępowaniami egzekucyjnymi,

d) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,

e) prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno –

budowlanej i organami kontroli państwowej,

f) obsługą prawną Inspektoratu,

g) kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,

h) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,

i) przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

j) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu

§ 5.

1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

a) ustalanie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu,

b) zatwierdzenie planów kontroli,

c) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,

d) udzielenia imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,

e) wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,

f) udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania

decyzji administracyjnych i postanowień,

g) udzielenie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu

przed sądami powszechnymi,

h) występowanie do Wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie

odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,

i) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu,

dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalenie wysokości

dodatków.

2. Powiatowy Inspektor może powołać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze

i doradcze, określając cel ich powołania , skład osobowy oraz zakres zadań i tryb

działania.

3. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik

Inspektoratu, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 5 pkt.

§ 6.

Powiatowy Inspektor podpisuje:

a) decyzje administracyjne i postanowienia ,

b) akty prawa wewnętrznego,

c) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

d) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,

e) odpowiedzi na skargi i wnioski

§ 7.

W skład Inspektoratu wchodzą jednoosobowe stanowiska ds.

a) inspekcji (SI),

b) organizacyjno-administracyjnych (SA)

§ 8.

Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcji należy w szczególności:
a) prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu

Budowlanego i utrzymywania obiektów budowlanych,

b) prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrofy budowlanej,

c) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.,

d) przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności stanowiska wraz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych inspekcji w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora.

§ 9.

Do zakresu działania stanowiska ds. organizacyjno- administracyjnych należy obsługa

Organizacyjna i administracyjna Inspektoratu a w szczególności:

a) prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego,

b) zapewnienie właściwego obiektu dokumentów,

c) gospodarka sprzętowa,

d) obsługa sekretariatu,

e) prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej,

f) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 10.

Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:

a) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1511 z późn. zm.),
b) Kodeksu pracy ( Dz. U z 2016 r. Nr 0, poz. 1666),

c) ustawy z dnia 5 lipca 1996. r. o służbie cywilnej ( Dz. U. Nr 89, poz. 402 z późń. zm.)

d) regulaminu pracy.