www.bip.gov.pl                                                                                        

Strona Główna > Regulamin organizacyjny 
 
Strona główna   
Menu Przedmiotowe
- Dane teleadresowe 
- Status prawny 
- Regulamin organizacyjny   
- Zadania nadzoru budowlanego  
- Majątek PINB 
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
Pracownicy
- Pracownicy Inspektoratu 
Załatwianie spraw, formularze
- Skrzynka podawcza  
- Załatwianie spraw  
- Formularze do pobrania
Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Zamówienia publiczne 
Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, określam:

  REGULAMIN  ORGANIZACYJNY  POWIATOWEGO  INSPEKTORATUNADZORU BUDOWLANEGO MIASTA GRUDZIĄDZA 

§ 1. 

1.  Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

    zwany dalej Regulaminem określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji

    pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądza.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Inspektoracie należy przez to rozumieć  Powiatowy Inspektorat Nadzoru

    Budowlanego ,

b) Powiatowym Inspektorze  należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora

    Nadzoru Budowlanego.

§ 2. 

Inspektorat  działa na podstawie:

1.  art. 80 ust. 2  pkt  1, art. 81, art. 83 ust. 1 oraz  art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca

     1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. 2016, nr 0, poz.290 z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 18 grudnia  1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 49, poz. 483 ),

3. Statutu gminy- miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Tor. 96. 28. 163. z  późn.  zm.)

4. niniejszego regulaminu.

 § 3. 

1. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład

    zespolonej administracji powiatowej, obsługującym Powiatowego Inspektora.

2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu grudziądzkiego

   grodzkiego.

§ 4.

1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą inspektoratu.

2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:

a) działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonaniu inspekcji terenowej w zakresie

    prawidłowości  przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,

b) postępowaniami administracyjnymi,

c) postępowaniami egzekucyjnymi,

d) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof  budowlanych,

e) prawidłowym współdziałaniem z organami administracji  architektoniczno -

    budowlanej i organami kontroli państwowej,

f) obsługą prawną Inspektoratu,

g) kontrolą  wewnętrzną w  Inspektoracie,

h) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,

i) przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

j) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu

§ 5. 

1.  Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

a) ustalanie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu,

b) zatwierdzenie planów kontroli,

c) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,

d) udzielenia imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,

e) wyłączanie kontrolera z  postępowania kontrolnego,

f) udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania

   decyzji administracyjnych i postanowień,

g) udzielenie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w  postępowaniu

    przed sądami powszechnymi,

h) występowanie do Wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie

    odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,

i) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu,

   dokonywanie przeszeregowań i awansów  pracowników, ustalenie wysokości

   dodatków.

 

2. Powiatowy Inspektor może powołać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze

    i doradcze, określając cel ich powołania , skład osobowy oraz zakres zadań i  tryb

    działania.

 

3. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik

    Inspektoratu, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 5 pkt.

 § 6. 

Powiatowy Inspektor podpisuje:

a)      decyzje administracyjne i postanowienia ,

b)      akty prawa wewnętrznego,

c)      wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

d)     wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,

e)      odpowiedzi na skargi i wnioski

 § 7. 

W skład Inspektoratu wchodzą jednoosobowe stanowiska ds.

a) inspekcji (SI),

b) organizacyjno-administracyjnych (SA)

 § 8. 

  1. Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcji należy w  szczególności:

a)      prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu  

     Budowlanego i  utrzymywania obiektów  budowlanych,

b)     prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrofy  budowlanej,

c)     wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.,

d)     przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności stanowiska wraz z wnioskami wynikającymi z  przeprowadzonych inspekcji w terminach  wyznaczonych przez  Powiatowego Inspektora.

  § 9.  

Do zakresu działania stanowiska ds. organizacyjno- administracyjnych należy obsługa

Organizacyjna i administracyjna  Inspektoratu a w szczególności:

a) prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego,

b) zapewnienie właściwego obiektu dokumentów,

c)     gospodarka sprzętowa,

d)     obsługa sekretariatu,

e)     prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej,

f)       wykonywanie innych zadań zleconych przez  Powiatowego Inspektora.

   § 10.  

Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:

a) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1511 z   późn. zm.),
b) Kodeksu  pracy ( Dz. U z 2016 r. Nr 0, poz. 1666),

c) ustawy z dnia 5 lipca 1996. r. o  służbie cywilnej ( Dz. U. Nr 89, poz. 402 z późń. zm.)

d) regulaminu pracy.

                                                                               


ilość odsłon: 598
wytworzył: Ptaszynski Zbigniew 2008-12-04
wprowadził: Ptaszyński Zbigniew 2009-06-01 12:51:24
ostatnia zmiana: Ptaszyński Zbigniew
2016-10-18 08:54:07
 

Redaguje: Zbigniew Ptaszyński, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, tel/fax 056 46 107 28, email:pinbud@neostrada.pl