www.bip.gov.pl                                                                                        

Strona Główna >  
 
Strona główna   
Menu Przedmiotowe
- Dane teleadresowe 
- Status prawny 
- Regulamin organizacyjny   
- Zadania nadzoru budowlanego  
- Majątek PINB 
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
Pracownicy
- Pracownicy Inspektoratu 
Załatwianie spraw, formularze
- Skrzynka podawcza  
- Załatwianie spraw  
- Formularze do pobrania
Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Zamówienia publiczne 
Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 


Szanowni państwo 

                  W związku z epidemiologicznym rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-COV-2(koronawirus),aby skutecznie chronić zdrowie klientów i pracowników urzędu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  w Grudziądzu zwracam się o ograniczenie kontaktów indywidualnych w siedzibie urzędu i korzystanie z kontaktu:             

-telefonicznego, 56 4610728, 607308333

-listownie ,ul.Piłsudskiego 51

- za pomocą poczty elektronicznej pinbud@neostrada.pl

 - przez ePUAP /PINBUDGRUDZIADZ/SkrytkaESP

        W sprawach pilnych wymagających przybycia do urzędu należy umawiać sie telefonicznie.

Jednocześnie informuję że, ograniczam do niezbędnego minimum wyjazdy w teren pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grudziądzu.

 

Przypomnienie o obowiązku kontroli obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

przypomina

właścicielom i zarządcom obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (obiektów o charakterze rekreacyjnym lub sportowym, takie jak : place zabaw, siłownie plenerowe, skateparki, parki, parki linowe i inne obiekty o zbliżonym charakterze)

o obowiązku zapewnienia przeprowadzenia ich kontroli, 

 o których mowa w art. 61 Prawa Budowlaneg. To na właścicielu lub zarządcy obiektu ciąży obowiązek skutecznego nadzoru nad stanem technicznym obiektu oraz utrzymanie w należytym stanie obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z urządzeniami przeznaczonymi do wyposażenia takich obiektów (naprawy, konserwacje, wymiana urządzeń lub ich zużytych elementów).

Za zaniedbania tego obowiązku zgodnie z art.91 Prawa Budowlanego grozi kara; ,,Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2018 odnotowano 15.882 pożary od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 257 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 546 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.  Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 19.09.2019].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym 2018/2019 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3.842 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 2.024 osoby poszkodowane i 52 ofiar śmiertelnych.  Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 17.09.2019].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

            Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń  z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

4)  z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Prezes

Krajowej Izby Kominiarzy 

 

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego  Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

 

           W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym zalecam organom nadzoru budowlanego przeprowadzenie kontroli mających na celu sprawdzenie jak właściciele i zarządcy obiektów budowlanych wywiązują  się z obowiązkowych wynikających z art.61ustawy Prawo Budowlane ,a w szczególności w zakresie budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2  oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.

         Ponadto podczas kontroli obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych, proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na sprawność techniczną wszelkich przewodów kominowych,których to brak sprawności stanowić może przyczynę zagrożeń takich jak ,np.zatrucie tlenkiem węgla ,pożar, itp.

         Jednocześnie zwracam się z proźbą o rozpowszechnienie na swoim terenie działań komunikatów znajdujących się na stronie WINB i GUNB o dostosowaniu obiektów budowlanych do wymagań okresu jesienno-zimowego 2019/2020.

 

    Od dnia 06.05.2019r. zmieniają się godziny pracy urzędu.

 

  ***************

 


Informacje o bezpiecznym ogrzewaniu budynków.

11.10.2016

 

Podstawowe zasady bezpiecznego eksploatowania instalacji i urządzeń w celu uniknięcia zagrożeń zatrucia tlenkiem węgla, wybuchem gazu i pożarem, umieścił Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na swojej stronie pod nazwą Ogrzewaj Dom Bezpiecznie.

 źródło

 

***************************

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego miasta Grudziądza czynny będzie w godzinach: 

PONIEDZIAŁEK      7:30 - 15:30

WTOREK                7:30 - 17:00

ŚRODA                   7:30 - 15:30

CZWARTEK            7:30 - 15:30

PIĄTEK                   7:00 - 13:30

 


ilość odsłon: 15493
wytworzył: Marianna Nowakowska 2008-12-04
wprowadził: Marianna Nowakowska 2020-03-16 08:25:56
ostatnia zmiana: Andrzej Pepliński
2020-05-11 11:49:18
 

Redaguje: Zbigniew Ptaszyński, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, tel/fax 056 46 107 28, email:pinbud@neostrada.pl